TIN MỪNG THEO THÁNH Mát-thêu

Chương:   01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Đến trang chủ

 

STT Đoạn Câu Chủ đề
 1

 0

1-1  Dẫn nhập
 2

 1

1-17  Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3:23-38)
 3

 1

18-25  Truyền tin cho ông Giu-se (Lc 2:1-7)
 4

 2

1-12  Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
 5

 2

13-18  Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết
 6

 2

19-23  Từ Ai-cập về đất Ít-ra-en
 7

 3

1-12  Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Mc 1:1-8; Lc 3:1-18; Gi 1:19-28)
 8

 3

13-17  Đức Giê-su chịu phép rửa (Mc 1:9-11; Lc 3:21 -22 )
 9

 4

1-11  Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mc 1:12-13; Lc 4:1-13)
 10

 4

12-17  Đức Giê-su lánh qua miền Ga-li-lê (Mc 1:14-15; Lc 4:14-15)
 11

 4

18-22  Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1:16 -20; Lc 5:1-11 )
 12

 4

23-25  Đức Giê-su giảng dạy và chữa bệnh (Lc 6:17-19)
 13

 5

1-12  Tám mối Phúc (Lc 6:20-23)
 14

 5

13-16  Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 15

 5

17-19  Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê
 16

 5

20-20  Đức công chính của người môn đệ
 17

 5

21-26  Đừng giận ghét (Lc 12:57-59)
 18

 5

27-30  Chớ ngoại tình
 19

 5

31-32  Đừng ly dị (Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18)
 20

 5

33-37  Đừng thề thốt
 21

 5

38-42  Chớ trả thù (Lc 62:9-30)
 22

 5

43-48  Phải yêu kẻ thù (Lc 6:27-28,32-36 )
 23

 6

1-4  Bố thí cách kín đáo
 24

 6

5-6  Cầu nguyện nơi kín đáo
 25

 6

7-15  Kinh "Lạy Cha" (Lc 11:2-4)
 26

 6

16-18  Ăn chay cách kín đáo
 27

 6

19-21  Của cải trên trời (Lc 12:33-34)
 28

 6

22-23  Đèn của thân thể (Lc 11:34-36)
 29

 6

24-24  Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của (Lc 16,13)
 30

 6

25-34  Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12:22-31)
 31

 7

1-5  Đừng xét đoán (Lc 6:37-38,41-42)
 32

 7

6-6  Đừng quăng của thánh cho chó
 33

 7

7-11  Cứ xin thì sẽ được (Lc 11:9-13)
 34

 7

12-12  Khuôn vàng thước ngọc (Lc 6:31)
 35

 7

13-14  Hai con đường (Lc 13: 24 )
 36

 7

15-20  Cây nào trái ấy (Lc 6:43-44)
 37

 7

21-27  Môn đệ chân chính (Lc 6:47-49; 13:25-27)
 38

 7

28-29  Cách giảng dạy của Đức Giê-su
 39

 8

1-4  Đức Giê-su chữa người bị phong hủi (Mc 1:40 -45; Lc 5:12 -14 )
 40

 8

5-14  Đức Giê-su chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Lc 7:1-10 )
 41

 8

14-15  Đức Giê-su chữa bà mẹ vợ ông Phê-rô (Mc 1:29 -31; Lc 4:38 -39 )
 42

 8

16-17  Đức Giê-su chữa lành mọi kẻ ốm đau (Mc 1:32 -34; Lc 4:40 -41 )
 43

 8

18-22  Người môn đệ phải bỏ mọi sự (Lc 9:57 -62 )
 44

 8

23-27  Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mc 4:35 -41; Lc 8:22 -25 )
 45

 8

28-34  Hai người bị quỷ ám (Mc 5:1-20; Lc 8:26 -39 )
 46

 9

1-8  Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mc 2:1-12; Lc 5:17 -26 )
 47

 9

9-9  Đức Giê-su kêu gọi ông Mát-thêu (Mc 2:13 -14; Lc 5:27 -28 )
 48

 9

10-13  Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2:15 -17; Lc 5:29 -32 )
 49

 9

14-17  Tranh luận về việc ăn chay (Mc 2:18 -22; Lc 5:33 -39 )
 50

 9

18-26  Đức Giê-su chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mc 5:21 -43; Lc 8:40 -56 )
 51

 9

27-31  Đức Giê-su chữa hai người mù
 52

 9

32-34  Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám
 53

 9

35-38  Đức Giê-su thương dân chúng lầm than
 54

 10

1-16  Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi giảng (Mc 3:13 -19; 6:7-13; Lc 6:12 -16; 9:1-6)
 55

 10

17-25  Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
 56

 10

26-33  Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12: 2-9)
 57

 10

34-36  Đức Giê-su đến để gây chia rẽ (Lc 12: 51 -53 )
 58

 10

37-39  Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14: 26 -27 )
 59

 10

40-42  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy (Mc 9,41)
 60

 11

1-1  Nhập đề
 61

 11

2-15  Câu hỏi của ông Gio-an Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giê-su (Lc 7,18-28 )
 62

 11

16-19  Đức Giê-su phán đoán về thế hệ của Người (Lc 7:31 -35 )
 63

 11

20-24  Khốn cho những thành đã chứng kiến các phép lạ mà không sám hối (Lc 10,13-15 )
 64

 11

25-27  Chúa Cha và người Con (Lc 10: 21 -22 )
 65

 11

28-30  Hãy mang lấy ách của tôi
 66

 12

1-8  Môn đệ bứt lúa ăn ngày sa-bát (Mc 2:23 -28; Lc 6:1-5)
 67

 12

9-14  Đức Giê-su chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát (Mc 3:1-6; Lc 6:6-11 )
 68

 12

15-21  Đức Giê-su, người Tôi Trung của Thiên Chúa
 69

 12

22-32  Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mc 3:20 -30; Lc 11: 14 -23 )
 70

 12

33-37  Lòng có đầy, miệng mới nói ra (Lc 6:43 -45 )
 71

 12

38-42  Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mc 8:11 -12; Lc 11: 29 -32 )
 72

 12

43-45  Quỷ phản công (Lc 11: 24 -26 )
 73

 12

46-50  Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mc 3:31 -35; Lc 8:19 -21 )
 74

 13

1-3  Nhập đề (Mc 4:1-2; Lc 8:4)
 75

 13

4-9  Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:3-9; Lc 8:5-8)
 76

 13

10-17  Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4:10 -12; Lc 8,9-10 )
 77

 13

18-23  Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:13 -20; Lc 8:11 -15 )
 78

 13

24-30  Dụ ngôn cỏ lùng
 79

 13

31-32  Dụ ngôn hạt cải (Mc 4:30 -32; Lc 13: 18 -19 )
 80

 13

33-33  Dụ ngôn men trong bột (Lc 13: 20 -21 )
 81

 13

34-35  Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói? (Mc 4:33 -34 )
 82

 13

36-43  Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng
 83

 13

44-46  Dụ ngôn kho báu và ngọc quý
 84

 13

47-51  Dụ ngôn chiếc lưới
 85

 13

52-52  Kết thúc
 86

 13

53-58  Đức Giê-su về thăm Na-da-rét (Mc 6:1-6; Lc 4:16 -30 )
 87

 14

1-2  Vua Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Mc 6:14 -16; Lc 9:7-9)
 88

 14

3-12  Ông Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu (Mc 6: 17 -29 )
 89

 14

13-21  Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất (Mc 6:30 -44; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-14 )
 90

 14

22-33  Đức Giê-su đi trên mặt nước (Mc 6:45 -52; Ga 6:16 -21 )
 91

 14

34-36  Đức Giê-su chữa nhiều người đau ốm tại Ghen-nê-xa-rét (Mc 6:53 -56 )
 92

 15

1-9  Tranh luận về truyền thống (Mc 7:1-13 )
 93

 15

10-20  Cái gì làm cho con người ra ô uế? (Mc 7:14 -23 )
 94

 15

21-28  Đức Giê-su chữa con gái người đàn bà Ca-na-an (Mc 7:24 -30 )
 95

 15

29-31  Đức Giê-su chữa nhiều bệnh nhân tại ven Biển Hồ Ga-li-lê
 96

 15

32-39  Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều lần thứ hai (Mc 8:1-10 )
 97

 16

1-4  Người Do-thái đòi dấu lạ từ trời (Mc 8:11 -13; Lc 12: 54 -56 )
 98

 16

5-12  Men Pha-ri-sêu và Xa-đốc (Mc 8:14 -21 )
 99

 16

13-20  Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa (Mc 8:27 -30; Lc 9:18 -21 )
 100

 16

21-23  Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất (Mc 8:31 -33; Lc 9:22 )
 101

 16

24-28  Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mc 8:34 - 9:1; Lc 9:23 -27 )
 102

 17

1-8  Đức Giê-su hiển dung (Mc 9:2-8; Lc 9:28 -36 )
 103

 17

9-13  Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a (Mc 9:9-13 )
 104

 17

14-21  Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong (Mc 9:14 -29; Lc 9:37 -43 a)
 105

 17

22-23  Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai (Mc 9:30 -32; Lc 9:43 b-45 )
 106

 17

24-27  Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế
 107

 18

1-4  Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? (Mc 9:33 -37; Lc 9:46 -48 )
 108

 18

5-11  Đừng làm cớ cho người ta sa ngã (Mc 9:42 -48; Lc 17: 1-2)
 109

 18

12-14  Con chiên lạc (Lc 15: 4-7)
 110

 18

15-20  Sửa lỗi anh em
 111

 18

21-22  Anh em tha thứ cho nhau (Lc 17: 3b-4)
 112

 18

23-35  Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót
 113

 19

1-9  Câu hỏi về việc ly dị (Mc 10: 1-12 )
 114

 19

10-12  Tự nguyện sống khiết tịnh
 115

 19

13-15  Đức Giê-su và trẻ em (Mc 10: 13 -16; Lc 18: 15 -17 )
 116

 19

16-22  Người thanh niên có nhiều của cải (Mc 10,17 -22; Lc 18: 18 -23 )
 117

 19

23-26  Người giàu có khó vào Nước Trời (Mc 10: 23 -27; Lc 18: 24 -27 )
 118

 19

27-30  Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su (Mc 10: 28 -31; Lc 18: 28 -30 )
 119

 20

1-16  Dụ ngôn thợ làm vườn nho
 120

 20

17-19  Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mc 10: 32 -34; Lc 18: 31 -34 )
 121

 20

20-23  Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê (Mc 10: 35 -40 )
 122

 20

24-28  Ai làm lớn phải phục vụ (Mc 10: 40 -45 )
 123

 20

29-34  Đức Giê-su chữa hai người mù tại Giê-ri-khô (Mc 10: 46 -52; Lc 18: 35 -43 )
 124

 21

1-11  Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a (Mc 11: 1-11; Lc 19: 28 -38; Ga 12: 12 -16 )
 125

 21

12-17  Đức Giê-su đuổi những người đang mua bán trong Đền Thờ (Mc 11: 15 -19; Lc 19: 45 -48; Ga 2:13 -22 )
 126

 21

18-22  Cây vả không ra trái (Mc 11: 12 -14, 20 -24 )
 127

 21

23-27  Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-su (Mc 11: 27 -33; Lc 20: 1-8)
 128

 21

28-32  Dụ ngôn hai người con
 129

 21

33-46  Dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mc 12: 1-12; Lc 20: 9-19 )
 130

 22

1-14  Dụ ngôn tiệc cưới (Lc 14: 15 -24 )
 131

 22

15-22  Nộp thuế cho Xê-da (Mc 12: 13 -17; Lc 20: 20 -26 )
 132

 22

23-33  Kẻ chết sống lại (Mc 12: 18 -27; Lc 20: 27 -40 )
 133

 22

34-40  Điều răn trọng nhất (Mc 12: 28 -34; Lc 10: 25 -28 )
 134

 22

41-46  Đức Ki-tô là Con và cũng là Chúa của vua Đa-vít (Mc 12: 35 -37; Lc 20: 41 -44 )
 135

 23

1-22  Các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình (Mc 12: 38 -40; Lc 11: 43 -46; 20: 45 -47 )
 136

 23

23-32  Đức Giê-su khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu (Mc 12: 40; Lc 11: 39 -48; 20: 47 )
 137

 23

33-36  Tội ác và hình phạt (Lc 11: 49 -51 )
 138

 23

37-39  Đức Giê-su thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem (Lc 13: 34 -35 )
 139

 24

1-3  Nhập đề (Mc 13: 1-4; Lc 21: 5-7)
 140

 24

4-14  Những cơn đau đớn khởi đầu (Mc 13: 5-13; Lc 21: 8-19 )
 141

 24

15-25  Cơn gian nan khốn khổ tại Giê-ru-sa-lem (Mc 13: 14 -23; Lc 21: 20 -24 )
 142

 24

26-28  Cuộc quang lâm của Con Người (Lc 17: 23 -24 )
 143

 24

29-31  Hiện tượng của ngày Quang Lâm (Mc 13: 24 -27; Lc 21: 25 -28 )
 144

 24

32-36  Thí dụ cây vả (Mc 13: 28 -32; Lc 21: 29 -33 )
 145

 24

37-44  Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13: 32 -37; Lc 17: 26 -30, 35 -36 )
 146

 24

45-51  Dụ ngôn người đầy tớ trung tín (Lc 12: 42 -46 )
 147

 25

1-13  Dụ ngôn mười trinh nữ
 148

 25

14-30  Dụ ngôn những yến bạc (Lc 19: 12 -27 )
 149

 25

31-46  Cuộc Phán Xét chung
 150

 26

1-5  Âm mưu hại Đức Giê-su (Mc 14: 1-2; Lc 22: 1-2; Ga 11: 45 -53 )
 151

 26

6-13  Đức Giê-su được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a (Mc 14: 3-9; Ga 12: 1-8)
 152

 26

14-16  Giu-đa nộp Đức Giê-su (Mc 14: 10 -11; Lc 22: 3-6)
 153

 26

17-19  Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mc 14: 12 -16; Lc 22: 7-13 )
 154

 26

20-25  Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mc 14: 17 -21; Lc 22: 21 -23; Ga 13: 21 -30 )
 155

 26

26-29  Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể (Mc 14: 22 -25; Lc 22 19 -20; ICo 11: 23 -25 )
 156

 26

30-35  Đức Giê-su tiên báo thánh Phê-rô sẽ chối Thầy (Mc 14: 26 -31; Lc 22: 31 -34; Ga 13: 36 -38 )
 157

 26

36-46  Đức Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mc 14: 32 -42; Lc 22: 39 -46 )
 158

 26

47-56  Đức Giê-su bị bắt (Mc 14: 43 -50; Lc 22: 47 -53; Ga 18: 3-11 )
 159

 26

57-68  Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mc 14: 53 -65; Lc 22: 54 -55, 63 -71; Ga 18: 13 -14, 19 -24 )
 160

 26

69-75  Thánh Phêrô chối Thầy
 161

 27

1-2  Đức Giê-su bị giải đến tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15: 1; Lc 23, 1; Ga 18: 28 )
 162

 27

3-10  Giu-đa đi thắt cổ (Cv 1:18 -19 )
 163

 27

11-26  Đức Giê-su ra trước toà tổng trấn Phi-la-tô (Mc 15: 2-15; Lc 23: 3-5,13 -25; Ga 18: 33 -9:16 )
 164

 27

27-31  Đức Giê-su phải đội vòng gai (Mc 15: 16 -20; Ga 19: 1-3)
 165

 27

32-38  Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mc 15: 21 -28; Lc 23: 26. 33 -34. 36 -38; Ga 19: 17 -24 )
 166

 27

39-44  Đức Giê-su bị nhục mạ (Mc 15: 29 -32; Lc 23: 35 )
 167

 27

45-56  Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 )
 168

 27

57-61  Mai táng Đức Giê-su (Mc 15: 42 -47; Lc 23: 50 -55; Ga 19: 38 -42 )
 169

 27

62-66  Lính canh mồ
 170

 28

1-8  Ngôi mộ trống (Mc 16: 1-8; Lc 24: 1-10; Ga 20: 1-10 )
 171

 28

9-10  Đức Giê-su hiện ra với các phụ nữ
 172

 28

11-15  Các thượng tế lừa đảo
 173

 28

16-20  Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê, và sai môn đệ đi đến với muôn dân (Mc 16: 14 -18; Lc 24: 36 -49; Ga 20: 19 -23; Cv 1:6-8)